Multi Zalo App on MacOS

Hướng dẫn mở nhiều zalo app chạy cùng lúc trên mac OS
16 tháng 10, 2020 bởi
Multi Zalo App on MacOS
360 CORP, Chau, Le Ba

Bước 1

Open terminal

Run the command bellow

sudo /Applications/Zalo.app/Contents/MacOS/Zalo /secondary  

Multi Zalo App on MacOS
360 CORP, Chau, Le Ba 16 tháng 10, 2020
Chia sẻ bài này
Tag
Blog của chúng tôi
Lưu trữ