Sales Dept mailing list archives

sales-dept@w360s.com

Avatar

tụi em đang cùng nhau hỗ trợ k [...]

by
Thi, Doan Thi Mai
- 07/20/2021 05:07:26

tụi em đang cùng nhau hỗ trợ khách hàng, thay vì anh ngồi chỗ ra lệnh cho tụi em anh hỗ trợ tụi em trả lời khách. em với Bắc đang xử lý nh nhé