Sales Dept mailing list archives

sales-dept@w360s.com

Avatar

Công việc ngày hôm nay 07/08/2 [...]

by
Hanh, Vo Thi Thuy
- 08/07/2021 10:16:50

Công việc ngày hôm nay 07/08/2021
- Xử lý các task công nợ overdue
- Làm hợp đồng cho Y tế đông phong
- thu công nợ, thông báo thanh lý hợp đồng ipro, salem, upcgreen, phatlocan, anh cần
- viết bài cho tinh dầu đông tây