Sales Dept mailing list archives

sales-dept@w360s.com

Avatar

@Thi, Doan Thi Mai [1] @Gam, [...]

by
360 CORP, Le Thi Thanh Hai (PR Director)
- 11/05/2020 02:37:26
@Thi, Doan Thi Mai @Gam, Bui @Tieng, Ha Minh  mọi người lập mục tiêu 5 việc phải làm trong ngày nhé ! Lưu ý phần "ý tưởng kế hoạch truyền thông online" - Chiều nay 2pm KD cần họp lại để bàn về ý tưởng marketing online - tìm kiếm KH -