Sales Dept mailing list archives

sales-dept@w360s.com

Avatar

Re: SALES DEPT

by
360 CORP, Le Thi Thanh Hai (PR Director)
- 27/06/2020 06:41:34

Nội dung họp sales team:
1. Hành động CSKH + tìm kiếm KH mới online/offline (30p từ 8h - 8h30 là time cố định) ngoài ra mn có thể chủ động  11h30 - 12h. Đã làm gì hnay? CSKH 5 - 10 mới.
2. Chốt banner 2 bạn sales - Quảng bá gì?
3. Bàn về ND chạy ads: ý tưởng + kịch bản sẽ đưa gì vào... đã tham khảo mẫu nào? target đối tượng KH?
4. Lên ý tưởng ads vuahethong @Gam, Bui Thi Hong  @Thi, Doan Thi Mai