TECHNICAL DEPT mailing list archives

Avatar

Yêu cầu: 10 người học, thời gi [...]

by
W360S CORP, Chau, Le Ba(CEO)
- 11/25/2019 02:50:40

Yêu cầu: 10 người học, thời gian 3 tháng, ngôn ngữ cần học:, python, nodejs, js, sql, postgres,