Technical Dept mailing list archives

Avatar

Lưu ý: phải có tuyển trọn học [...]

by
360 CORP, Chau, Le Ba
- 25/11/2019 02:58:04

Lưu ý: phải có tuyển trọn học viên, phỏng vấn trươc khi học, tiêu trí: tư duy, đạo đức, kỹ năng.